Climaxi nodigt minister Demir uit voor bezoek

Gisteren ging het kortgeding door tussen de buurtbewoners van Kortemark, verenigd in Leefbaar groot Kortemark, rond het Silvamo-stort van Kortemark. De bewoners vechten de vergunning aan die Minister van Leefmilieu Demir uitreikte aan het bedrijf om PFAS-houdend afval te storten. In de buurt is al een ernstige vervuiling van 3300 ng/l PFAS en overschrijding van nikkel vastgesteld. Voor de buren is het bad vol. Volgens de rechter is er geen reden om de vergunning te schorsen ‘omdat de situatie ter plekke niet zal verslechteren.’ De definitieve uitspraak rond de eventuele vernietiging van de vergunning moet nog komen. Climaxi deelt de mening van de buurtbewoners en ondersteunt hen. 

Deze week nog wees onderzoek van het VITO in opdracht van de Vlaamse Regering uit dat drie op vier jongeren in de buurt van 3M te veel PFAS in het bloed hebben. Mogelijke gezondheidsschade werd door internationale studies bewezen en door het VITO in zijn studie aangehaald: “De PFAS-blootstelling bij de jongeren is duidelijk geassocieerd met verschillende gezondheidsmerkers. In de meeste gevallen gaat het nog niet over ziekte of gezondheidsschade, maar over vroegtijdige biologische veranderingen die nog omkeerbaar zijn. Het meest opvallend zijn de consistente waarnemingen die wijzen op een verminderde immuniteit bij hogere PFAS-blootstelling.” 

In een persmededeling zegt Demir “Actiegroep Climaxi sloeg de handen in elkaar met advocate Isabelle Larmuseau en eiste een schorsing van de vergunning in spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze organiseerden ook samen een buurtvergadering waarin ze verontrustende doemberichten verspreidden doorheen de gemeente.”

Naar aanleiding van een PFAS-discussie rond de Antwerpse Oosterweel haalde Demir al fors uit naar Climaxi.

Climaxi merkt op dat het bijzonder ongewoon is in het Belgische of Vlaamse parlementair debat dat een minister herhaaldelijk met naam en toenaam een advocaat of vereniging aanvalt. Dergelijke tussenkomsten passen eerder in de sfeer van autoritaire regimes als dat van Orban (Hongarijë) of Erdogan (Turkije). Een minister hoort boven de belangenstrijd te staan en met de mening van iedereen rekening te houden in plaats van zelf actie te organiseren voor of tegen bepaalde personen of verenigingen.

De minister laat haar woede zodanig botvieren dat ze zich ook in de feiten vergist: Climaxi is geen partij in het kortgeding tussen Leefbaar groot Kortemark en de overheid. Climaxi ondersteunt bewonersgroepen in Antwerpen, Kortemark, Kruisem en Ronse. Als klimaatbeweging vinden wij water van levensbelang en luisteren wij naar mensen die niet gehoord worden. Dat is onze taak als socio-culturele beweging. De taak van een minister is om, rekening houdend met verschillende meningen, te besturen. In een normale democratie is het logisch dat bewegingen en groepen van mensen niet akkoord gaan met de overheid en mogelijke meningsverschillen voorleggen aan een rechter. Dit is de essentie van het Verlichtingsdenken dat wij in West-Europa aan anderen proberen ‘diets’ te maken.

Climaxi nodigt minister Demir uit voor een gesprek of een gezamenlijk bezoek aan de probleemwijken waar wij samen met lokale groepen actief zijn. Steun ons: wordt lid van Climaxi door overschrijving van minimum 10 EUR op BE40 0016 3236 1163.


Filip De Bodt en Katrin Van den Troost

 

Het oorspronkelijke persbericht

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME ZUHAL DEMIR

Silvamo-stort: Rechter geeft Larmuseau en Climaxi voor tweede keer ongelijk in beroepsprocedure tegen Demir

 

Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de afgeleverde omgevingsvergunning voor het Silvamo-stort in Kortemark urgente risico’s inhoudt. Dat blijkt voor een tweede keer uit een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting waarmee het tweede verzoek tot schorsing van de vergunning van Climaxi en Meester Isabelle Larmuseau wordt afgewezen. De rechter ziet geen verslechtering en stelt dat er geen redenen zijn om op dit moment in te grijpen. De Raad stelt bovendien vast dat PFAS-gehalten stroomopwaarts hoger liggen dan de PFAS-gehalten stroomafwaarts de lozing. Voor Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir toont het arrest nogmaals aan dat Meester Larmuseau vooral mensen nodeloos ongerust wil maken.

 

Half november weigerde Demir de uitbreiding van het Silvamo-stort in Kortemark. De bestaande stortplaats wou met 125.000 m³ uitbreiden, maar Demir vond dat niet opportuun. Tegelijk verlengde ze wel de exploitatievergunning voor de reeds bestaande stortplaats, al legde ze op dat het bedrijf in de toekomst aan de strengste normen moet voldoen. Bovendien zal niets aan het oog van de buurtbewoners en het gemeentebestuur kunnen ontsnappen. Demir verplichte het bedrijf een opvolgingscommissie op te richting waarin de  gemeente Kortemark, de omwonenden en milieu-of burgerbewegingen vertegenwoordigd zijn, samen met een bodemdeskundige. Daar moet open en transparant alle informatie gedeeld worden over de afvalstoffen en de activiteiten.

 

Actiegroep Climaxi sloeg de handen in elkaar met advocate Isabelle Larmuseau en eiste een schorsing van de vergunning in spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze organiseerden ook samen een buurtvergadering waarin ze verontrustende doemberichten verspreidden doorheen de gemeente. In deze schorsingsprocedure haalden ze evenwel bakzeil half december 2022. De bezwaarindiener diende echter opnieuw een schorsingsverzoek in eind december.

 

De Raad voor Vergunningsbetwisting beslist alweer om de schorsing af te wijzen. De Raad oordeelt dat niet blijkt dat de chemische toestand van het oppervlaktewater waarin het (gezuiverd) bedrijfsafvalwater van de exploitatie geloosd wordt, door de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing op korte tijd (verder) zal verslechteren. De bezwaarindiener toont ook niet aan dat snel ingrijpen nodig is om betekenisvolle bijkomende verontreiniging te vermijden. De Raad stelt bovendien vast dat PFAS-gehalten stroomopwaarts hoger liggen dan de PFAS-gehalten stroomafwaarts de lozing.

 

Daarmee verwerpt de Raad voor een tweede keer de argumenten en stellingen van Climaxi en Larmuseau. Er wordt geenszins aangetoond dat de situatie van de nabijgelegen Speyebeek zal verslechteren. Daarmee spreekt de Raad ook Larmuseau uitdrukkelijk tegen. Dat is net omdat Demir eist dat gronden in zoutcelcondities worden bewaard. De Raad stelt dat dit de beste methode is om onder de “beste omstandigheden fysisch afschermen van de afvalstoffen van het percolaat”. Daarmee bevestigt de Raad ook een tweede keer dat Demir handelt conform de Europese POP-verordening.