Geraardsbergen: nieuwe legerkazerne stoot op tegenstand.

De Stad Geraardsbergen diende zijn kandidatuur in om een nieuwe legerkazerne te huisvesten. Defensie is op zoek naar plaatse in Oost-Vlaanderen om een nieuwe legerbasis te kunnen ontwikkelen. Weinig Oost-Vlamingen gaan naar het leger, zegt het Ministerie van Defensie, dus gaan wij naar daar om ze te rekruteren. Probleem: De uitverkoren plek, de Godsbergkouter in de deelgemeente Schendelbeke, is een mooi stuk vruchtbaar landbouwgrond.

Het is wat eigenaardig dat het leger in het zuiden van de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe kazerne wil, omdat die van Gavere (twintig kilometer verder) grotendeels leeg staat, zeggen de actievoerders. Bovendien is niemand geraadpleegd en gaat het om een stuk goede landbouwgrond: “Dat is de nieuwe realiteit van de herbewapening van het Belgische leger in NATO-verband. En dat zal ook de nieuwe realiteit voor de twee nieuwe kazernes, de ene in Oost-Vlaanderen en de andere in Henegouwen zijn. Die kazernes krijgen een andere, zware bewapeningsdimensie. Het stadsbestuur van Geraardsbergen heeft zonder enige voorwaarde, zonder na te denken over de eventuele gevolgen van een oorlogssituatie, het voornemen zo maar 69 ha landbouw- en weidegronden op te offeren aan een militaire aanwezigheid. Het stadsbestuur van Geraardsbergen schiet zonder schroom één van de weinige open ruimten die we nog rijk zijn aan flarden door de aanwezigheid van honderden goed getrainde en zwaarbewapende beroepsmilitairen die, komende van over het ganse land, in Schendelbeke zullen ingekwartierd worden.”

Het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) voerde al actie omdat een vijftiental landbouwers hun grond dreigen te verliezen. Ook Natuurpunt is not amused. Zij hebben in dezelfde buurt het Natuurreservaat De Moenebroek erkend gekregen: Natuurpunt Boven-Dender steunt de kandidaatstelling van de stad Geraardsbergen niet. Voornaamste reden om er weigerachtig tegenover te staan is het ruimtegebruik en de ruimtelijke bestemming. Volgens de voorlopige plannen wil men hiervoor een open ruimte-gebied van 50-70 ha herbevestigd landschappelijk waardevol agrarisch gebied aansnijden. Dit druist compleet in tegen de plannen van de Vlaamse regering om tegen 2040 geen open ruimte meer aan te snijden ('betonstop') en tegen het ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn (omzendbrief RO/2010/01). Het is ook compleet in tegenstrijd met alle ruimtelijke structuurplannen (zowel stedelijk, provinciaal als gewestelijk). Een intensief gebruikt legerkwartier betekent ook geen meerwaarde voor de natuur. Integendeel, nog maar eens een verlies aan leefgebied voor kievit en andere akkervogels, die het sowieso al heel moeilijk hebben.”

Daar komt nog bij dat er op dezelfde plaats een oefenterrein voorzien is, waar o.m. schietoefeningen zouden plaatsvinden, wat nogal wat lawaaihinder met zich meebrengt en potentieel gevaarlijk kan zijn door de aanwezigheid van gasleidingen. Mede-ontwikkelaar van dit project is de Intercommunale SOLVA, die zich allicht best ook eens zou afvragen in hoeverre het veroorzaken van extra-mobiliteit en uitstoot verenigbaar is met zijn klimaatplannen.

Het Actiecomité lanceerde een petitie die op een paar weken tijd al meer dan 1200 handtekeningen heeft verzameld. Op zaterdag 23 april is er om 15 uur een protestmars die start op de markt van Geraardsbergen.

Vzw Climaxi steunt de actievoerders: “Het zou ons sterk verwonderen dat zo een dossier, met de nodige tegenstrijdigheden naar Ruimtelijke Ordeningsplannen toe en met een natuurgebied in de omgeving de toets aan de wettelijkheid doorstaat. In elk geval zullen we dit met een arendsoog mee onderzoeken.”

Filip De Bodt

foto: www.vilt.be

kazernebergen