Waterarrest: omgevingsvergunning stortplaats Silvamo in Kortemark vernietigd

In Kortemark vroeg Silvamo in 2022 een verlenging van haar stortvergunning aan. Silvamo is een categorie 2-stortplaats voor niet-gevaarlijk afval. In de hervergunning wordt de poort opengezet om er vervuilde PFAS-gronden te storten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir staat Silvamo toe om afval uit heel Vlaanderen te storten met een PFAS-gehalte tot 50.000.000 nanogram per kilogram. Nochtans liet de Vlaamse Milieumaatschappij klaar en duidelijk weten dat de milieukwaliteitsnorm voor PFOS van 0,65 nanogram per liter nu reeds wordt overschreden in de Speyebeek en de Handzamevaart, ter hoogte van de stortplaats. 

Vandaag volgt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de lokale actiegroep Leefbaar Groot Kortemark. De vergunning geeft geen garanties dat het reeds vervuilde oppervlaktewater niet nog meer vervuild gaat worden. In een nieuwe vergunning mag de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir het lozen van PFOS niet meer toestaan aan Silvamo omdat de milieukwaliteitsnorm voor PFOS in oppervlaktewater reeds is overschreden. Het PFOS-bad zit vol voor het oppervlaktewater rond de stortplaats. Silvamo moet nu gaan richting een nullozing voor PFOS. Of dit haalbaar is voor een PFAS-stort is maar de vraag.

Het arrest stelt: ‘Er moet worden vastgesteld dat noch het advies van de VMM, noch het verslag van de GOVC, noch de bestreden beslissing zelf, aandacht besteedt aan de vraag of de lozing van PFOS tot 100ng/l, ondertussen 20ng/l, die het gevolg kan zijn van het vergunde project een achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewater kan veroorzaken.’

Het precedentgehalte van dit arrest voor Vlaanderen is vergelijkbaar met het stikstofarrest. Doordat de milieukwaliteitsnorm voor PFOS in oppervlaktewater overal in Vlaanderen al wordt overschreden, zal een lozing van PFOS niet langer kunnen worden toegestaan. Of men zal héél goed moeten kunnen motiveren dat dit niet leidt tot een verdere achteruitgang van de waterkwaliteit. Het lijkt niet evident om te stellen dat verder PFOS lozen in een overvol PFOS-bad met zekerheid géén probleem is.

Omgevingsminister Demir heeft vier maanden de tijd om een nieuwe beslissing te nemen.

Katrin Van den Troost