Climaxi voert actie: het PFAS-bad zit vol

Climaxi en lokale actiecomités kwamen vorige week naar buiten met verontrustende PFAS-bloedresultaten. Departement Zorg en Minister Demir halen hun schouders op en voelen zich niet aangesproken om actie te ondernemen. Sterker nog, Demir besliste eerder in het dossier van Ronse dat niet de Vlaamse Regering maar de Provincie verantwoordelijk is voor de sanering. Daarop gaat de Provincie Oost-Vlaanderen nu in beroep. De overheden schuiven dus de zwarte piet naar elkaar door.

Daarom voert Climaxi samen met lokale actiecomités actie aan de PFAS-hotspots. Steun je ons protest? Kom af!

Maandag 21 augustus - Oostende - 16u – Schoolstraat ter hoogte van Kapel, Schoolstraat 40, 8400 Oostende

Climaxi en Wij, Raversijde voeren actie omdat het bloedonderzoek aantoonde dat er te veel PFAS in het bloed zit.

Dinsdag 22 augustus - Kortemark - 18u30 parking Café Speye, vlakbij Silvamo. Adres: Staatsbaan 85, Kortemark

Climaxi en Leefbaar Groot Kortemark voeren actie aan de ingang van Silvamo. Bloedonderzoek liet blijken dat de gezondheidswaarde overschreden wordt in Kortemark. Er zit nu al te veel PFAS in het bloed van omwonenden. De nieuwe vergunning van Silvamo mag géén extra PFAS aanvaarden.

Woensdag 23 augustus - Kruisem - 17u stadhuis Kruishoutem (Markt 1, 9770 Kruishoutem)

Climaxi en Zaubeek Gezond voeren actie omdat PFAS-waarden in het bloed te hoog zijn. OVAM zou tegen 15 augustus verder onderzoek moeten hebben afgerond. Tot nu toe is het stil. We houden halt aan het gemeentehuis en vragen burgemeester en schepenen voor meer uitleg. Het is lang genoeg stil geweest, de vervuiling moet stoppen.

Donderdag 24 augustus - Ronse - 14u – Bruulpark (Sint Pietersnieuwstraat 30, 9600 Ronse)

De bloedwaarden in Ronse zijn gevaarlijk hoog. De gemeente en Vlaamse Overheid geraken niet verder dan informatie borden om te zeggen dat we onze voeten moeten vegen. Dit is onvoldoende. Daarbij komt dat de zwarte piet wordt doorgeschoven tussen Vlaams Gewest en Provincie om de sanering op te starten. Climaxi eist uitgebreide informatie voor omwonenden. Daarom voeren we actie in het Bruulpark en vegen we onze voeten aan het slechte milieubeleid van Vlaanderen.

Donderdag 24 augustus: 20u30 - Chalet Gérard (D'Hoppe 2) - Persconferentie: de nieuwste resultaten van het stort in D’Hoppe: te veel kankerverwekkend Tetrahydrofuraan (ether) in de waterlopen

Eisen

De argumentatie van zowel het Kabinet van minister Demir als het Vlaams Departement Zorg overtuigt allerminst. Er stellen zich problemen van zowel historische als huidige PFAS-vervuiling die tot op vandaag effect hebben op mens en milieu. Daarom herhaalt Climaxi, samen met de lokale actiecomités, haar eisen ten aanzien van de bevoegde lokale, provinciale en gewestelijke beleidsniveaus:


1. Er is nood aan betere communicatie over en opvolging van no-regretmaatregelen. We ondervinden dat bewoners van no-regret zones niet voldoende op de hoogte zijn van wat PFAS precies, de bestaande adviezen of deze niet opvolgen. Bovendien is het kras om verdere blootstelling aan chemische vervuiling te vernauwen tot een individuele verantwoordelijkheid terwijl de omgeving in dergelijke mate vervuild is dat mensen er amper aan kunnen ontsnappen. Een visie omtrent sanering blijft echter uit (zie punt 3).

 

2. Verder bloed- en gezondheidsonderzoek, georganiseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, is nodig in de reeds geïdentificeerde no-regretzones. Dergelijke screenings dienen terugbetaald te worden of gratis te zijn. Onze analyse geeft een indicatie dat er (ernstige) vervuilingshaarden zijn naast Zwijndrecht (zoals in Ronse en Kruisem) waarbij de bevolking en de omgeving aan PFAS blootgesteld wordt. Overal in Vlaanderen worden PFAS aangetroffen in bodem, (grond)water en de lucht maar er dient bijkomende aandacht en zorg te gaan naar ernstig verontreinigde zones.

 

3. Er is nood aan een versnelde sanering van (ernstig) vervuilde sites. Tot nog toe ontbreekt het aan visie en planning op alle beleidsniveaus hoe men met sterk verontreinigde plekken zal omgaan, zowel naar preventie van verdere vervuiling/blootstelling als herstellende maatregelen. Graag wijzen we in deze nogmaals op de Europese Kaderrichtlijn Water, waarbij de waterkwaliteit substantieel verbeterd moet worden tegen 2027. Bovendien is een robuuste natuur belangrijk om effecten van klimaatontwrichting op te vangen. Het doorschuiven van verantwoordelijkheden tussen de overheden moet stoppen. Mensen verdienen een propere leefomgeving.

 

4. Climaxi eist dat er dringend een verstrengd kader komt voor vergunningen. Dat Vlaanderen reeds ernstig vervuild is door PFAS weerhield de Vlaamse overheid er niet van om een ontoereikend tijdelijk handelingskader in te richten dat dergelijke vervuiling voornamelijk verder faciliteert. Het PFAS-kader waarin vandaag verdere vergunningen worden uitgereikt, dient danig verstrengd te worden. Het lijkt erop dat overheden nog onvoldoende (willen) beseffen dat deze forever chemicals bioaccumuleerbaar zijn en zich zodoende verder blijven opstapelen in mens en milieu. Er is geen ‘vervuilingsruimte’ meer over.

 

5. Climaxi eist dat er een daadkrachtig milieu- en klimaatbeleid gevoerd wordt dat ook de biodiversiteits- en klimaatcrisis aanpakt. Algemeen is er een urgente nood aan een performant milieu- en klimaatbeleid dat effectief inspeelt op de bestaande situatie en toekomstige noden in het licht van de biodiversiteits- en klimaatcrisis. Bovendien stellen we vast dat besparingen op milieudiensten – denk aan inspectie, handhaving, adviesverlening – verder doorgedreven worden. Zowel de performantie als de onafhankelijkheid van deze uitermate belangrijke en noodzakelijke diensten wordt daarmee ondermijnd. Dat deze ‘”evolutie” zich doorzet in een tijdsbestek waarin de klimaat- en milieuproblematiek werkelijk dient aangepakt te worden, duidt op een verpletterend gebrek aan verantwoordelijkheidszin in hoofde van verschillende overheden.