Komende vijf jaar geen schaliegas in Nederland

Nederlandse ‘concept notitie reikwijdte en detailniveau schaliegas’. Ook andere organisaties zoals de Limburgse Milieukoepel en BBL en heel wat lokale Limburgse gemeentebesturen dienden een zienswijze in.

De notitie diende als basis voor een ‘structuurvisie schaliegas’ om een kader te scheppen voor toekomstige initiatieven voor schaliegaswinning in Nederland. De structuurvisie zou bepalen waar schaliegaswinning mogelijks zou kunnen plaatsvinden.

Climaxi benadrukte in de zienswijze die ze opstuurde de volgende punten:

  • In het dossier werd te weinig aandacht geschonken aan mogelijkeeffecten op water en bodem. Ook het effect op de luchtkwaliteit werd niet voldoende in rekening gebracht.
  • Een zeer groot deel van het landelijk gebied werd in de notitie ook beschouwd als mogelijks ‘zoekgebied’. Erwerd te weinig rekening gehouden met onder andere bewoonde gebieden en natuurgebieden.

Een jaar later krijgen we nu bericht van het Ministerie van Economische Zaken: “ Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er deze kabinetsperiode niet naar schaliegas geboord zal worden. Commerciële opsporing en winning van schaliegas is de komende vijf jaar in Nederland niet aan de orde.

Er zal ook geen structuurvisie schaliegas gemaakt worden. Er wordt niet gezegd dat schaliegaswinning teveel negatieve gevolgen heeft, maar dat de onderzoeksresultaten onvoldoende zekerheid bieden. Bovendien is ook nog niet duidelijk hoeveel winbaar schaliegas aanwezig is in de Nederlandse ondergrond. Nederland wil wel na 2020 nadenken over de rol van onder andere schaliegas in het energiebeleid. Voorlopig zijn we alvast opgelucht dat er bij onze noorderburen niet onmiddellijk naar schaliegas geboord zal worden.