VIOME in gevaar: een Griekse bezette fabriek als knooppunt voor een nieuwe beweging

VIOME was oorspronkelijk een chemische fabriek die industriële materialen produceerde voor de bouwsector. Toen de Griekse crisis toesloeg, stopten de fabriekseigenaars met het betalen van hun werknemers en lieten de fabriek achter. De werknemers werden achtergelaten zonder perspectief op toekomstige werkgelegenheid. Als reactie hierop bezetten ze met ondersteuning van hun vakbond en een solidariteitsnetwerk de fabriek. Ze organiseerden zichzelf in een coöperatie en besloten de fabriek over te nemen. Sinds 2013 functioneert de fabriek in eigen beheer. Dat wil zeggen: zonder bazen, de beslissingen worden collectief genomen in een direct democratisch proces. Vio-me produceert niet enkel voor winst en wil producten maken die mens en milieu geen schade toebrengen. Het collectief begon met de productie van ecologische zeep, was- en reinigingsmiddelen.

De bezette fabriek werd ook een cruciale ruimte voor sociale strijd, creativiteit en cultuur: er zijn markten, evenementen van arbeiders uit andere bezetten fabrieken en er worden coöperatieve projecten georganiseerd. Viome organiseerde de eerste arbeiderskliniek in Griekenland en trekt bezoekers aan van over heel de wereld door festivals, theatervoorstellingen, filmvertoningen, concerten, politieke discussies en solidariteitsacties voor vluchtelingen en immigranten.

Viome is een belangrijke speler in het internationaal netwerk van bezette bedrijven. Zonder internationale steun, was het bestaan van Viome niet zeker. Heel hun geschiedenis is getekend door een constante strijd.

De strijd van VIOME: arbeiderscoöperatie blijft vechten tegen overheid en kapitaal

Het beheren van de fabriek verliep echter niet zonder slag of stoot. In 2016 probeerde de Griekse regering de stroom naar de fabriek af te sluiten. De arbeiders hebben zich hier succesvol tegen verzet. Drie jaar geleden hadden ze minder succes. Terwijl de coronapandemie Griekenland teisterde, kwam de Openbare Elektriciteitsmaatschappij – vergezeld door twee politiecombi's – de stroom naar de fabriek afsluiten. Al snel werd een globale solidariteitsactie op poten gezet. Door de grote steun konden zij een deel van hun productie via generatoren laten doorgaan. Ondanks het feit dat ze via elektrische generatoren werkten, schonken de arbeiders 1.500 stukken zeep aan vluchtelingen in het overvolle vluchtelingenkamp Moria (voordat het kamp later dat jaar afbrandde).

De overheid probeerde al een paar keer de fabriek te veilen. Dit omdat de eigenaar – het failliete moederbedrijf – schulden heeft bij de overheid. Tot nu toe is dit voorkomen door solidariteitsacties in Griekenland en daarbuiten. De coöperatie heeft altijd een plan gepresenteerd aan de Griekse overheid waarmee ze de erkende de fabriekseigenaars zouden worden. De overheid is hier nooit op ingegaan.

Op 27 februari verkocht de overheid in het geheim de grond van de fabriek aan een speculatiefonds uit Zuid-Afrika. Dit is een grote klap voor de werknemers, zeker aangezien de voormalige werkgever nog steeds miljoenen euro's aan salarissen en vergoedingen verschuldigd is aan de arbeiders. De arbeiders van VIOME en de solidariteitsbeweging verklaren dat ze in de fabriek zullen blijven en dat de productie zal blijven doorgaan, zelfs als men de politie op hen afstuurt. In een solidariteitsoproep naar solidariteit zeggen ze het volgende: “Het maakt niet uit hoe vaak ze ons buiten zetten, we zullen terugkomen. Want deze plek is ons leven en een integraal onderdeel van de sociale strijd van onze stad!”

Solidariteitsbeweging groeit aan een snel tempo

Dit speelt zich allemaal af tijdens een van de sociaal onrustigste periodes in Griekenland sinds de crisis. Op 28 februari kwamen bij een treinbotsing 57 mensen om het leven. Velen van hen waren studenten van de lokale universiteit van Thessaloniki. Sindsdien heerst er woede en verdriet. Er is een permanente mobilisatie met marsen, demonstraties en stakingen op een schaal die Griekenland in 10 jaar niet meer heeft gezien. Viome en de solidariteitsbeweging maakt integraal deel uit van deze mobilisaties. De treinramp is een product van het falen van de Griekse staat en de verwaarlozing van de nationale spoorwegen.

In 2017 werd het volledige sporennetwerk geprivatiseerd. Sindsdien bespaarde de nieuwe eigenaar sterk op personeel waardoor er heel wat veiligheidsregels geschonden werden. De overheid was hiervan op de hoogte. De vakbonden waarschuwden al lang dat bezuinigingen op het nu geprivatiseerde spoorwegnet ernstige ongelukken zouden kunnen veroorzaken, maar noch de regering noch de media gaven gehoor aan de oproepen.

De bevolking beseft dat deze ramp geen op zichzelf staand incident was maar het resultaat van jaren verwaarlozing van de kritische infrastructuur. De Griekse overheid heeft zijn bevolking in de steek gelaten en gekozen voor de belangen van een paar particulieren.

Op 16 maart was er een algemene staking met zware protesten in alle Griekse steden. Studenten, vakbonden en de feministische beweging lopen voorop bij de mobilisaties, tegen een regering die al te lang regeert door middel van onderdrukking, propaganda, angst en surveillance. Enkele van hun slogans zijn "Dit was geen ongeluk, het was moord", "Hun winsten, onze doden" en "Zij praten over winst en verliezen, wij praten over mensenlevens".

Deze beweging pleit voor een sociale en/of een arbeidscontrole van de openbare diensten en goederen. Viome is een belangrijke speler in het pleiten van deze noden. Ze zijn een symbool van hoop geworden voor de arbeidersklasse in Griekenland en daarbuiten. Ze laten zien dat arbeiders hun leven en de productiemiddelen in eigen hand kunnen nemen, zelfs als ze geconfronteerd worden met een economische crisis en onderdrukking door de staat. De voorbije jaren heeft de fabriek andere arbeiders in Griekenland geïnspireerd tot soortgelijke acties en is het een knooppunt van verzet en solidariteit geworden voor sociale bewegingen in de hele wereld.

Je kan Viome steunen door hun producten te kopen op de webshop van www.ecofair.be of in de winkel.

 

Francais

VIOME en danger : une usine occupée grecque comme point de départ d'un nouveau mouvement

 

VIOME était à l'origine une usine chimique qui produisait des matériaux industriels pour le secteur de la construction. Lorsque la crise grecque a frappé, les propriétaires de l'usine ont cessé de payer leurs employés et ont abandonné l'usine. Les employés ont été laissés sans perspective d'emploi futur. En réaction à cela, ils ont occupé l'usine avec le soutien de leur syndicat et d'un réseau de solidarité. Ils se sont organisés en coopérative et ont décidé de reprendre l'usine. Depuis 2013, l'usine fonctionne en gestion autonome, c'est-à-dire sans patrons. Les décisions sont prises collectivement dans un processus démocratique direct. Viome ne produit pas seulement pour le profit et veut fabriquer des produits qui ne nuisent pas à l'homme et à l'environnement. Le collectif a commencé par la production de savon écologique, de lessive et de produits de nettoyage.

L'usine occupée est également devenue un espace crucial pour la lutte sociale, la créativité et la culture. Il y a des marchés, des événements d'ouvriers d'autres usines occupées et des projets coopératifs organisés. Viome a organisé la première clinique ouvrière en Grèce et attire des visiteurs du monde entier grâce à des festivals, des spectacles de théâtre, des projections de films, des concerts, des discussions politiques et des actions de solidarité pour les réfugiés et les immigrants.

Viome est un acteur important dans le réseau international des entreprises occupées. Sans le soutien international, l'existence de Viome n'était pas assurée. Toute leur histoire est marquée par une lutte constante.

La Lutte de VIOME: la coopérative ouvrière continue à se battre contre le gouvernement et le capital

La gestion de l'usine ne s'est pas faite sans difficultés. En 2016, le gouvernement grec a tenté de couper l'électricité de l'usine, mais les ouvriers s'y sont opposés avec succès. Il y a trois ans, leur succès a été moindre. Alors que la pandémie de coronavirus ravageait la Grèce, la compagnie publique d'électricité, accompagnée de deux fourgons de police, a coupé l'électricité de l'usine. Une mobilisation mondiale de solidarité a été rapidement organisée. Grâce à un soutien massif, ils ont pu maintenir une partie de leur production en utilisant des générateurs. Malgré le fait qu'ils travaillaient avec des générateurs électriques, les ouvriers ont fait don de 1 500 morceaux de savon aux réfugiés du camp surpeuplé de Moria (avant que le camp ne brûle plus tard dans l'année).

Le gouvernement a tenté à plusieurs reprises de vendre l'usine aux enchères. Cela est dû au fait que la société mère, en faillite, doit des dettes au gouvernement. Jusqu'à présent, ces tentatives ont été évitées grâce à des actions de solidarité en Grèce et à l'étranger. La coopérative a toujours présenté un plan au gouvernement grec qui permettrait de les reconnaître comme les propriétaires légitimes de l'usine, mais le gouvernement n'y a jamais donné suite.

Le 27 février, le gouvernement a secrètement vendu le terrain de l'usine à un fonds spéculatif sud-africain. C'est un coup dur pour les travailleurs, d'autant plus que l'ancien employeur doit encore des millions d'euros de salaires et d'indemnités aux ouvriers. Les travailleurs de VIOME et le mouvement de solidarité déclarent qu'ils resteront dans l'usine et que la production continuera, même si la police intervient. Dans un appel à la solidarité, ils disent ceci : "Peu importe combien de fois ils nous mettent à la porte, nous reviendrons. Parce que cet endroit est notre vie et une partie intégrante de la lutte sociale de notre ville !"

Le mouvement de solidarité connaît une croissance rapide

Tout cela se déroule pendant l'une des périodes les plus agitées socialement en Grèce depuis la crise. Le 28 février, 57 personnes ont perdu la vie dans un accident ferroviaire. Parmi elles se trouvaient de nombreux étudiants de l'université locale de Thessalonique. Depuis lors, la colère et la tristesse sont palpables. Il y a une mobilisation constante avec des marches, des manifestations et des grèves à une échelle que la Grèce n'avait pas connue depuis 10 ans. VIOME et le mouvement de solidarité font partie intégrante de ces mobilisations. L'accident ferroviaire est le résultat de l'échec de l'État grec et de l'abandon du réseau ferroviaire national.

En 2017, l'intégralité du réseau ferroviaire a été privatisée. Depuis lors, le nouvel propriétaire a considérablement réduit le personnel, ce qui a entraîné des violations des règles de sécurité. Le gouvernement était au courant de cette situation. Les syndicats avaient depuis longtemps averti que les coupes budgétaires dans le réseau ferroviaire privatisé pourraient entraîner de graves accidents, mais ni le gouvernement ni les médias n'ont prêté attention à leurs avertissements.

La population prend conscience que cette catastrophe n'était pas un incident isolé, mais le résultat de années de négligence des infrastructures critiques. Le gouvernement grec a abandonné sa population et a choisi de privilégier les intérêts d'une poignée d'individus privés.

Le 16 mars, une grève générale accompagnée de manifestations violentes a eu lieu dans toutes les villes grecques. Les étudiants, les syndicats et le mouvement féministe sont en première ligne de ces mobilisations, s'opposant à un gouvernement qui règne depuis trop longtemps par la répression, la propagande, la peur et la surveillance. Parmi leurs slogans figurent : "Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre", "Leurs profits, nos morts" et "Ils parlent de profit et de pertes, nous parlons de vies humaines".

Ce mouvement plaide en faveur du contrôle social et/ou ouvrier des services publics et des biens communs. VIOME joue un rôle important dans la défense de ces besoins. Ils sont devenus un symbole d'espoir pour la classe ouvrière en Grèce et au-delà. Ils démontrent que les travailleurs peuvent reprendre leur vie et les moyens de production en main, même lorsqu'ils font face à une crise économique et à une oppression de l'État. Ces dernières années, l'usine a inspiré d'autres travailleurs en Grèce à entreprendre des actions similaires et est devenue un point de résistance et de solidarité pour les mouvements sociaux à travers le monde.

Vous pouvez les soutenir en achetant des savons et des produits de nettoyage sur notre site web (www.ecofair.be) ou dans nos magasins à Herzele et Anvers.

Simon Van Parijs